Trwają przygotowania placówek oświatowych Gminy Kartuzy do rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2019/2020.

ORGANIZACJA SZKOLNICTWA

W nowym roku szkolnym na terenie naszej Gminy będzie funkcjonować 12 szkół podstawowych ośmioklasowych i jedno samodzielne przedszkole. W szkołach podstawowych uczyć się będzie 3 539 uczniów w 184 oddziałach.  Spośród tych uczniów 499 rozpocznie naukę w klasie pierwszych SP (25 oddziałów). Do 21 oddziałów przedszkolnych (tzw. zerówek) uczęszczać będzie 438 dzieci.

Opieką przedszkolną w przedszkolach i punktach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę obejmiemy 682 wychowanków w 31 grupach. Nasze II Liceum Ogólnokształcące na Os. Wybickiego 33 w Kartuzach będzie kształcić 209 uczniów w 8 oddziałach. W roku szkolnym 2019/2020 będziemy mieć w nim 4 klasy pierwsze (123 uczniów). Dwa oddziały klas dwujęzycznych opartych na ISE – indywidualnej ścieżce edukacyjnej i intensywnym kształceniu językowym oraz dwa oddziały klas mundurowych. Łącznie systemem przedszkolnym i szkolnym obejmiemy 4 868 uczniów.

W rozpoczynającym się roku szkolnym w Szkole Podstawowej nr 5 w Kartuzach kontynuujemy nauczanie w klasach dwujęzycznych oraz klasach sportowych (8 oddziałów) i 3 oddziałach klas usportowionych. Po raz pierwszy w tym roku w ofercie edukacyjnej w Szkole Podstawowej nr 5 stworzono możliwość nauki języka hiszpańskiego. Podobnie jak w ubiegłych latach Szkoła Podstawowa nr 1 w Kartuzach prowadzi klasy dwujęzyczne oraz dodatkową naukę j. niemieckiego.


Przy Szkole Podstawowej nr 2 w Kartuzach. Na placu rozbudowy placówki. Fot. UM Kartuzy


INWESTYCJE I REMONTY


W  szkołach na bieżąco prowadzone są remonty, drobne naprawy sprzętu, konserwacja i malowanie pomieszczeń, zintensyfikowane w okresie wakacji.

W Szkole Podstawowej nr 1 w Kartuzach wykonano generalny remont wraz z przebudową części pomieszczeń hali sportowej, obejmujący branżę budowlaną, elektryczną i sanitarną. Przeprowadzono też remont pomieszczeń w części przyziemia, parteru i pierwszego piętra budynku dydaktycznego placówki przy ul. Marszałka J. Piłsudskiego, obejmujący wymianę instalacji elektrycznej i malowanie. Zamontowano rejestrator wejść-wyjść do budynku szkoły.

Ponadto zmodernizowano łazienki w drugim segmencie budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Kartuzach. Doposażono plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Grzybnie, wyremontowano klatkę schodową w Szkole Podstawowej w Mirachowie i korytarze w Zespole Kształcenia i Wychowania w Dzierżążnie. Zarówno w ZSO nr 2 w Kartuzach, jak i w Szkole Podstawowej w Kiełpinie, wyremontowano pomieszczenia kuchni oraz stołówki w budynkach szkół w ramach Rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu”. W okresie od 1 stycznia do 20 sierpnia 2019 r. przeznaczono nieco ponad 606 tys. zł na tego rodzaju prace w naszych szkołach.

W czasie trwania nauki w szkołach w gminie Kartuzy będą realizowane trzy duże inwestycje. Będą to przebudowa, rozbudowa i nadbudowa Szkoły Podstawowej nr 2 w Kartuzach (etap I i etap II o wartości niespełna 6 mln zł), przebudowa budynku i zmiana sposobu użytkowania części mieszkalnej na funkcję oświatową Zespołu Kształcenia i Wychowania w Brodnicy Górnej (za kwotę blisko 1,4 ml zł; projekt dofinansowany z EFS) oraz budowa placu zabaw wraz ze ścieżką edukacyjną przy przedszkolu w Brodnicy Górnej (za kwotę ponad 1 mln 150 tys. zł, dofinansowane z EFS). Gmina ogłosiła też dwa postępowania na wykonanie podjazdów i dostosowanie wejść na potrzeby osób niepełnosprawnych w ZKiW w Brodnicy Górnej (ponad 323 tys. zł) oraz ZSO nr 2 w Kartuzach (ponad 29 tys. zł).


Remont łazienek w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Marszałka J. Piłsudskiego w Kartuzach. Fot. UM Kartuzy


DOWOŻENIE


W roku szkolnym 2019/2020 Gmina Kartuzy zapewni dowóz dla 372 uczniów zamieszkałych na jej terenie. Dowozy obsługiwane przez firmę P.A. Gryf, wyłonioną
w postępowaniu przetargowym, odbywać się będą w dwóch formach: przewozów zamkniętych dla SP w Kiełpinie (50 uczniów) oraz dla ZKiW w Dzierżążnie (28 uczniów) oraz przewozów otwartych do następujących szkół: SP nr 1 Kartuzy (33 uczniów), SP w Grzybnie (8 uczniów), ZSO nr 2 w Kartuzach (37 uczniów), SP w Koloni (27 uczniów), SP w Mirachowie (27 uczniów), ZKiW w Brodnicy Górnej (120 uczniów), SP w Staniszewie (42 uczniów).

Ponadto Gmina Kartuzy zapewni ok. 93 uczniom niepełnosprawnym zamieszkałym na jej terenie bezpłatny transport i opiekę w czasie przewozu do szkół i ośrodków specjalnych. Dowozy będą realizowane w oparciu o prywatnych przewoźników i trzy gminne busy. Dodatkowo Gmina Kartuzy zrefunduje wszystkim  uczniom niepełnosprawnym koszty dowozu na podstawie umów zawartych między Burmistrzem a rodzicami, którzy we własnym zakresie będą dowozić swoje dzieci do szkół i ośrodków specjalnych.


W Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 generalny remont przechodzi stołówka. Fot. UM Kartuzy


INNOWACJE PEDAGOGICZNE


Dzieci w wieku przedszkolnym będą miały możliwość korzystania z dodatkowej oferty edukacyjnej w ramach projektu pn. <<„Tajemnice leśnego zakątka”. Przedszkole w Brodnicy Górnej – utworzenie nowych miejsc przedszkolnych oraz podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w gminie Kartuzy>>. Gmina Kartuzy pozyskała w ramach tego projektu nieco ponad 2 mln 557 tys. zł dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego. Wartość całego projektu wynosi nieznacznie ponad 3 mln. Projektem obejmiemy 925 dzieci, 35 nauczycieli i 100 rodziców.

Celem projektu jest poprawa stopnia upowszechnienia edukacji przedszkolnej na terenie gminy Kartuzy, w jej wiejskiej części. Projekt zakłada utworzenie tzw. leśnego przedszkola w Brodnicy Górnej poprzez wykonanie adaptacji i modernizacji pomieszczeń na cele edukacji przedszkolnej wraz z przystosowaniem terenu wokół budynku na cele „leśnej ścieżki edukacyjnej” i placu zabaw. Ponadto, w ramach niniejszego projektu zaplanowano realizację zajęć dodatkowych rozwijających kompetencje kluczowe dla dzieci w wieku przedszkolnym (zajęcia rozwijające z języka angielskiego, zajęcia rozwijające umuzykalnienie/rytmikę, zajęcia rozwijające kompetencje matematyczne – szachy, zajęcia z robotyki/programowania) a także zindywidualizowanych zajęć kompensacyjno-wyrównujących, w których uczestniczyć będą dzieci niepełnosprawne (zajęcia logopedyczne, zajęcia z terapii pedagogicznej, zajęcia z gimnastyki korekcyjnej).

Przeprowadzone zostaną także warsztaty dla nauczycieli (warsztaty z metodyki eksperymentu, warsztaty z metodyki pracy z dzieckiem niepełnosprawnym oraz warsztaty
z metodyki pracy elementów leśnego przedszkola) oraz warsztaty dla rodziców, podczas których poruszane będą kwestie dotyczące wychowania dzieci w wieku przedszkolnym oraz relacji rodzic – dziecko.

Ponadto, utworzona zostanie gminna sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli, w ramach której przeprowadzone zostaną szkolenia dla nauczycieli, mające na celu ukazanie możliwości połączenia filozofii „leśnej edukacji” z pedagogiką. Efektem odbytych warsztatów będzie stworzenie warunków do dalszego samodoskonalenia nauczycieli gminnych Ośrodków Wychowania Przedszkolnego, połączone z możliwością odbywania wizyt studyjnych w nowoutworzonym Leśnym Przedszkolu w Brodnicy Górnej.

Cztery szkoły z naszej gminy będą realizować projekty w ramach akcji 1 – Mobilność kadry edukacji szkolnej w programie Erasmus+ w roku 2019. Będą to: Szkoła Podstawowa w Staniszewie – “Uczymy się by nauczać innych” (projekt o wartości ponad 25 tys. euro, tj. blisko 110 tys. zł), Szkoła Podstawowa w Kiełpinie – “Poznaję – działam – przekazuję: europejskie doświadczenia źródłem inspiracji dla Kaszubów” (o wartości ponad 41 tys. euro, tj. prawie 180 tys. zł), Szkoła Podstawowa nr 5 w Kartuzach – “TIK – tak! Technologia informacyjno-komunikacyjna kluczem do rozwoju społeczności lokalnej na terenie Kaszub” (o wartości ponad 32 tys. euro, tj. ponad 141 tys. zł) oraz Szkoła Podstawowa nr 2 w Kartuzach –  “Kreatywność, innowacyjność i pasja nauczycieli drogowskazem w rozwoju kompetencji kluczowych młodych Europejczyków” (o wartości nieco ponad 35 tys. euro, tj. ponad 151 tys. zł) oraz “Ponadnarodowa Mobilność uczniów” (w kwocie ponad 103 tys. zł).


Na budowie nowej kotłowni przy SP nr 2. Fot. UM Kartuzy

ZAJĘCIA DODATKOWE


Gmina Kartuzy pozyskała 52 tys. zł dofinansowania (co stanowi 50% wysokości planowanych kosztów realizacji zadania) na organizację zajęć sportowych dla uczniów
w ramach zadania „Sport dla Wszystkich” (działanie „Upowszechnianie sportu dzieci
i młodzieży”; współfinansowano ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów). Zadanie obejmuje gimnastykę korekcyjno-kompensacyjną realizowaną we wszystkich placówkach oświatowych Gminy Kartuzy. Głównym celem organizacji zajęć jest aktywizacja sportowa dzieci i młodzieży szkolnej oraz profilaktyka wad postawy, włączenie jak największej grupy uczniów do regularnej aktywności fizycznej. Projekt realizowany będzie do 18 grudnia 2019 r.

Uczniowie naszych szkół chętnie uczą się języka kaszubskiego. Planowana liczba takich uczniów na rok szkolny 2019/2020 wynosi 911. We wszystkich szkołach organizujemy różnego rodzaju zajęcia dodatkowe. W zależności od potrzeb uczniów są to szachy, robotyka, języki obce, zajęcia sportowe, godziny na prowadzenie zespołów tanecznych, wokalnych i teatralnych.
Wzorem lat poprzednich Gmina Kartuzy organizuje, dla wszystkich chętnych będących uczniami naszych szkół, naukę pływania  na basenie. Na realizację tego celu zabezpieczamy środki w wysokości ok. 1 mln zł na rok szkolny.


Nowa łazienka w ZSO nr 2 przy Os. Wybickiego. Fot. UM Kartuzy
Tak było w ZSO nr 2 wcześniej... Fot. UM Kartuzy