Promenada nad Jeziorem Karczemnym w Kartuzach wkrótce zostanie ukończona. W Urzędzie Miejskim miało miejsce podpisanie umowy na wykonanie etapu III inwestycji, za nieco ponad 1 mln zł.

Przetarg:

http://www.kartuzy.pl/stolica_kaszub/przetargi/2040-zp-271-12-2019-budowa-ci%C4%85gu-pieszo-rowerowego-nad-jeziorem-karczemnym-w-kartuzach-%E2%80%93-%E2%80%9Epromenada%E2%80%9D-etap-iii


Wybór wykonawcy:

http://poczta.kartuzy.pl/przetargi/2019/zp_12_19_promenada_2_raz/informacja.pdf


Kwota i oferty:

http://poczta.kartuzy.pl/przetargi/2019/zp_12_19_promenada_2_raz/12_19_informacja_z_otwarcia.pdfPrzedmiotem zamówienia publicznego jest budowa ciągu pieszo-rowerowego nad jeziorem Karczemnym w Kartuzach – „Promenada” etap III.


Przedmiot zamówienia obejmuje swoim zakresem wykonanie m.in. następujących robót:


1) Roboty ziemne – wymiana gruntu, wykonanie nasypów, zagęszczenie podłoża;

2) Budowa sieci oświetlenia wraz z dostawą oraz montażem słupów oświetleniowych z oprawami typu LED;

3) Budowa przepustów;


4) Wykonanie podbudowy pod nawierzchnię ciągu pieszo-rowerowego, stanowiska rekreacyjne oraz zjazd;

5) Wykonanie nawierzchni ciągu pieszo-rowerowego z betonu asfaltowego;

6) Wykonanie stanowisk rekreacyjnych z kostki betonowej;


7) Wykonanie zjazdu z betonu asfaltowego;

8) Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie;

9) Dostawa oraz montaż elementów małej architektury;


10) Dostawa oraz montaż poręczy ochronnych;

11) Uporządkowanie terenu budowy;

12) Roboty wykończeniowe –umocnienie skarp, humusowanie oraz obsianie trawą;


13) Wykonanie oznakowania stałej organizacji ruchu;

14) Wykonanie dokumentacji powykonawczej i pomiarowej, zgodnie z załączonymi uzgodnieniami oraz projektem umowy,

15) uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na użytkowanie wydanej przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Kartuzach.

[…]